VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KURZŮ DIVERZO ACADEMY

Úvodní ustanovení

Společnost Diverzo s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 08483574, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 319649 (dále jen „Diverzo“), vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky”), které upravují poskytování níže specifikovaných kurzů Diverzo Academy společností Diverzo uživatelům těchto kurzů (dále jen „Uživatel“) a z toho vyplývající vzájemná práva a povinnosti společnosti Diverzo a Uživatele.

Uživatel je povinen se před uzavřením Smlouvy seznámit s těmito Podmínkami, které má možnost přečíst na Webových stránkách společnosti Diverzo. Uzavřením Smlouvy projevuje Uživatel souhlas s těmito Podmínkami.


Pojmy a definice

Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Platforma Diverzo Academy – on-line platforma dostupná z Webových stránek společnosti Diverzo, jejímž prostřednictvím Uživatel po uzavření Smlouvy Služby užívá;

Smlouva – smlouva o poskytnutí Služby, kterou společnost Diverzo a Uživatel uzavírají na základě těchto Podmínek;

Služba – některý z kurzů, školení či webinářů organizovaných společností Diverzo nabízených na Webových stránkách společnosti Diverzo; a

Webové stránky společnosti Diverzo – webové stránky www.diverzo.academy provozované společností Diverzo.


Popis Služby

Služba je poskytována společností Diverzo prostřednictvím Platformy Diverzo Academy. Poskytnutí Služby je podmíněno registrací Uživatele postupem dle čl. 4 Podmínek a zaplacením ceny vybrané Služby postupem dle čl. 6 Podmínek.

Služba zahrnuje zpravidla videopřednášky, prezentace, kvízy, články a diskuzní fórum. Rozsah poskytnutí Služby se nicméně může v jednotlivých případech lišit a je vždy specifikován na Webových stránkách společnosti Diverzo.

Diverzo zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých přednášek a podkladových materiálů a bez omezení počtu vyplnění testů a kvízů. Stažení obsahu Služby je Uživateli umožněno jen ve vybraných případech.

Je-li to u předmětné Služby stanoveno, může Uživatel po jejím absolvování obdržet od společnosti Diverzo certifikát osvědčující absolvování Služby. V takovém případě je Uživatel povinen splnit podmínky vyžadované společností Diverzo pro získání certifikátu. Bez splnění těchto podmínek Uživatel na získání certifikátu nemá právní nárok.


Registrace Uživatele

Uživatel je povinen se před používáním Služby zaregistrovat prostřednictvím svého účtu na sociální síti, svého e-mailového účtu nebo prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Webových stránkách společnosti. Registrace Uživatele je bezplatná a nezávazná, je však nutnou podmínkou pro užívání Služeb prostřednictvím Platformy Diverzo Academy.

Při registraci Uživatel pravdivě uvede do registračního formuláře následující údaje:

Úspěšná registrace Uživatele je společností Diverzo potvrzena e-mailovou zprávou zaslanou na e‑mailovou adresu Uživatele uvedenou v registračním formuláři. Registrací Uživatele dojde k vytvoření účtu. Přihlášení k uživatelskému účtu je možné po zadání přístupových údajů – e‑mailové adresy a přihlašovacího hesla.

Uživatel není oprávněn sdělit své přihlašovací heslo vytvořené při registraci jiné osobě. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno na základě požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení na e-mailovou adresu Uživatele.


Uzavření Smlouvy

K uzavření Smlouvy dochází elektronickou formou na základě objednávky Uživatele, a to v momentě uhrazení ceny vybrané Služby postupem dle čl. 6 Podmínek.

Objednávka Služby může být odeslána pouze prostřednictvím uživatelského účtu v Portálu Diverzo Academy.

Uživatel je povinen otestovat před odesláním objednávky Služby, zda mu přehrávání videopřednášek, stahování podkladových materiálů i vyplňování testů funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková lekce na Webových stránkách společnosti Diverzo. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že mu přehrávání videopřednášek, stahování podkladových materiálů i vyplňování testů funguje bez problémů a akceptuje, že samotnou Službu bude využívat ve stejné kvalitě a stejným způsobem.

Společnost Diverzo se zavazuje zpřístupnit Uživateli vybranou Službu bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí Uživatel sám.


Platební podmínky

Cena jednotlivých Služeb je uvedena na Webových stránkách společnosti Diverzo. Cena je konečná a zahrnuje veškeré případné daně a poplatky.

Cena je uhrazena v okamžiku, kdy je částka připsána na účet společnosti Diverzo.

Platbu za Služby lze provést bezhotovostně platební kartou online. Při platbě lze též aplikovat slevový kupón, má-li jej Uživatel k dispozici.

Společnost Diverzo vystaví Uživateli bez zbytečného odkladu po zaplacení ceny Služby fakturu, a to písemně na e-mailovou adresu Uživatele používanou pro přihlášení k uživatelskému účtu.

Poskytovatel je plátcem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


Ukončení Smlouvy

Uživatel zaplacením ceny Služby výslovně souhlasí s tím, aby společnost Diverzo zpřístupnila Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany společnosti Diverzo dojde bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů. S ohledem na skutečnost, že se jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu, nemá Uživatel po zpřístupnění Služby v souladu s § 1837 písm. l) OZ právo od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Uživatele od Smlouvy odstoupit před zpřístupněním Služby, a to i bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.

Dojde-li k ukončení Smlouvy mezi společností Diverzo a Uživatelem z jiných důvodů, nevzniká Uživateli nárok na vrácení uhrazené ceny, byla-li mu již Služba zpřístupněna.


Ochrana duševního vlastnictví

Veškerý obsah Služby je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví a Uživatel je povinen jednat v souladu s těmito právními předpisy. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s předchozím souhlasem společnosti Diverzo anebo v souladu s platnými právními předpisy.

Uživatel nesmí používat obsah Služby nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal obsah Služby nebo jeho část formou šíření a kopírování či dalšího technického zpracování bez předchozího souhlasu společnosti Diverzo.

V případě zneužití přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu, resp. práv duševního vlastnictví, si společnost Diverzo vyhrazuje právo okamžitě, trvale a bez náhrady zablokovat Uživateli přístup k Službě.


Ochrana osobních údajů

Veškeré informace poskytnuté Uživatelem společnosti Diverzo jsou důvěrné. Společnost Diverzo zachovává mlčenlivost ohledně těchto informací, s výjimkou případů, v nichž povinnost předat informace třetí osobě vyplývá ze závazného právního předpisu. Společnost Diverzo se zavazuje nakládat s osobními údaji Uživatele v souladu s právním řádem a zejména s nařízením č. 2016/679 EU, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Za účelem možného využití krypto-směnárenských služeb, uživatel souhlasí s předáním jeho osobních údajů společnostem:


Závěrečná ustanovení

Rozhodným právem pro plnění dle Podmínek, jakož i pro výklad Podmínek, je právo České republiky.

Práva a povinnosti společnosti Diverzo a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Podmínkami, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.

V případě sporu vzniklého mezi společností Diverzo a Uživatelem v souvislosti s poskytováním Kurzů budou strany usilovat o smírné vyřešení. Nepodaří-li se dosáhnout smírného vyřešení, budou spory řešeny před soudy České republiky podle místní příslušnosti Uživatele.

Pokud společnost Diverzo a Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu OZ, v případě sporu nedosáhnou smírného vyřešení, může se Uživatel obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne Uživatel na webových stránkách www.coi.cz. Na Českou obchodní inspekci se Uživatel může obrátit rovněž s případnou stížností jakožto na orgán dozoru dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel je dále oprávněn využít online řešení sporů v rámci platformy ODR dostupné na webových stránkách http://ec.europa.eu/odr.

Kontaktní údaje společnosti Diverzo jsou uvedeny na webových stránkách https://www.diverzo.cz/kontakt.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2021.


Diverzo s.r.o.